Bahçeli: AK Parti ve CHP ittifak yapsın, 6'lı masa da destek versin Bahçeli: AK Parti ve CHP ittifak yapsın, 6'lı masa da destek versin

Gazete Emek-Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanılabilmesine yönelik 4736 sayılı yasada istisna sağlayacakları belirleyen karara göre, tedavileri Sağlık Bakanlığı ile devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla ilgili bakanlıkların koordinasyon ve onayıyla Türkiye'ye gelen yılda en fazla 2 bin yabancı hastanın ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez gibi sağlık giderleri, söz konusu yasanın sınırlayıcı hükmünden muaf olacak.

Karara göre, bahse konu hastaların bu hizmetler ve taburcu olmaları halinde ihtiyaç duyacakları ilaçların sağlık uygulama tebliğince karşılanması mümkün olan giderleri indirimli veya ücretsiz olabilecek.

KANUN MADDESİ

4736 sayılı kanunun 1. maddesinin 1. bendi şöyle: 

"Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz." 

Kaynak:Cumhuriyet 

Editör: Derya çelik