Gazete Emek- Kanunla spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları düzenleniyor.

 

 

ÜÇ DÖNEM BAŞKANLIK KURALI

 

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na göre, aynı spor federasyonunda üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem başkanlık yapılabilecek.

 

Ajanslarda yer alan habere göre; bir federasyonun yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından seçilen başkan dahil 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşacak. Kurulun en az 2 asıl üyesi, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında milli olan ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olacak. Bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olabilecek milli sporcu bulunmaması halinde, bunların yerine en az bir yıldır faal olmayan lisanslı sporcular yönetim kurulu üyesi seçilebilecek.

 

Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinde spor disiplin suçları kapsamında son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak şartı aranacak.

 

Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği için kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayrımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme suçlarından mahkum olmamak gerekecek.

 

Aynı spor federasyonunda üst üste veya aralıklı olarak en fazla üç dönem başkanlık yapılabilecek. Spor federasyonlarında ücretli veya fahri görev alanların spor kulüplerindeki üyelik ve yöneticilikleri, göreve başlama tarihinden itibaren kendiliğinden sona erecek. Spor federasyonlarında görevleri sona erenlerin kulüp üyeliği ve yöneticiliğinden kaynaklanan hakları korunacak.

 

MALLARI HACZEDİLEMEYECEK

 

Spor federasyonları malları devlet malı hükmünde olacak ve haczedilemeyecek. Spor federasyonu mallarının haczedilmesine ilişkin talepler icra müdürlüğünce reddedilecek.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek ve spor federasyonlarının ihtiyaç duyduğu sicile kayıtlı malları satın alabilecek. Satın alınan sicile kayıtlı mallar spor federasyonlarına tahsis edilecek.

 

Bakanlık tarafından spor federasyonlarına yapılan yardımlar ile bakanlık bütçesinden bu spor federasyonlarına tahsis edilen kaynaklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar, edinim amacı dışında kullanılamayacak ve bakanlık izni alınmadan üçüncü kişilere satılamayacak veya devredilemeyecek.

 

Tüzel kişiliği sonlandırılan spor federasyonlarının mal varlıkları bakanlık teşkilatına devredilecek. Bakanlık, spor federasyonları veya üst kuruluşların talebi üzerine, kendisine ait spor tesislerinin işletme hakkını ve taşınmazlarını bedelsiz olarak 49 yıla kadar spor federasyonu veya üst kuruluşların faaliyetleri için tahsis edebilecek. Söz konusu spor tesisleri ile taşınır ve taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi bakanlık tarafından iptal edilecek.

 

Bakanlık tarafından yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilecek. Spor federasyonu yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

 

Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

 

BORÇLANMA GELİRİN YÜZDE 10'NU AŞAMAYACAK

 

Spor federasyonları; mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni gösterecek, denk bütçe tesis edecek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturacak.

 

Spor federasyonları; önceki yıl gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak miktarda borçlanma yapamayacak.

 

Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan müteselsilen sorumlu olacak. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu fıkraya aykırılık hallerine ilişkin sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmayacak. Bu durumda spor federasyonu ve alacaklıları, spor federasyonunun yükümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilecek.

 

Yönetim kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığından izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapamayacak.

 

Spor idarecisi, çalıştırıcı, antrenör, eğitmen, hakem ve benzeri spor elemanlarının; mesleki standartları, ulusal teknik ve mesleki yeterliliklerinin esasları, denetimi, ölçümü, belgelendirme ve sertifikalandırma işlemleri Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KURULACAK

 

Kanunla, spor federasyonları, spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak ve kanun veya kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanacak. Spor federasyonlarının merkezleri Ankara'da olacak. Yeni kurulan spor federasyonlarının kuruluş ana statüleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanacak.

 

Genel kurul spor federasyonunun en üst organı olacak. Spor federasyonlarının genel kurulları Ankara'da yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, genel kurul toplantılarında gözlemci görevlendirecek. Gözlemci, raporunu 15 gün içinde Bakanlığa sunacak. Bakanlık raporun verildiği; ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Ankara asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilecek.

 

Genel kurul delege sayısı, olimpik ve paralimpik spor dallarında 150'den az 300'den fazla, diğer spor dallarında ise 100'den az 200'den fazla olamayacak.

 

Olağan genel kurul; olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, yeni kurulacak spor federasyonlarında ise kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacak.

 

Genel kurul toplantılarını mevzuatta öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan spor federasyonlarının genel kurulları, Tahkim Kurulu tarafından oluşturulacak 3 kişilik komisyon marifetiyle 60 gün içinde yapılacak ve federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında adli ve idari işlem başlatılacak.

 

Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az 30 gün önce; faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı ise en az 15 gün önce spor federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde duyurulacak.

 

Başkanın seçimi ise yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılacak. Seçimler liste yöntemi esası ile gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılacak.

 

Spor federasyonu çalışanları genel kurul delegesi olamayacak. Genel kurulda kulüplerin delege sayısı, toplam delege sayısının yüzde 60'ından az olamayacak. Genel kurulun delege sayısının yüzde 10'u Gençlik ve Spor Bakanlığı delegelerinden oluşacak. 

 

İÇİŞLERİ VEYA MÜLKİ AMİRLER TARAFINDAN DA DENETLENEBİLECEK

 

Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların, ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı spor kulüpleri için öngörülen dış denetimi bağımsız bir dış denetim kuruluşuna da yaptırabilecek.

 

Spor kulüpleri, Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi uygulanmak suretiyle İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amiri tarafından da denetlenebilecek.

 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen kişilerin görevden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak. Bu suretle tamamlanmazsa valilikçe görevlendirilecek komisyon tarafından seçimli olağanüstü genel kurul yapılarak tamamlanacak.

 

Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, spor kulübü ve spor anonim şirketi yetkilileri tarafından verilmesi zorunlu olacak.

 

KAMU YARARINA ÇALIŞAN SPOR KULÜPLERİ

 

Kamu yararına çalışan spor kulüpleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve ilgili spor federasyonunun görüşü alınarak, bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

 

Bir spor kulübünün kamu yararına çalışan spor kulübü sayılabilmesi için en az 2 yıldır faaliyette bulunması, faaliyette bulunduğu spor dallarına elverişli spor tesislerinin mülkiyetine veya uzun süreli kiracılık ya da tahsis hakkına sahip bulunması, en az üçü olimpik, paralimpik veya deaflimpik spor dalı olmak üzere altı ayrı spor dalında faaliyette bulunması, ihtisas spor kulübü şeklinde kurulanlarda ise olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarına sporcusunun katılması veya faaliyette bulunduğu her spor dalında olimpik, paralimpik veya deaflimpik oyunlarına sporcu göndermesi, faaliyet gösterdiği spor dallarından en az birinde bağlı olduğu spor federasyonu tarafından düzenlenen en üst düzeydeki spor faaliyetine katılması şart olacak.

 

Kamu yararına çalışan spor kulüpleri, kamu yararına çalışan derneklere sağlanan haklardan yararlanacak.

 

Amatör spor faaliyetlerinde bulunan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, il sınırları içerisinde en az 15 spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, en az 15 federasyonun bir araya gelmesiyle de konfederasyon kurabilecek.

 

Üst kuruluşların üye sayısı öngörülen sayının altına düşerse, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için 6 ay süre tanınacak. Bu sürede tamamlanmazsa, kuruluşların varlıkları kendiliğinden sona erecek

 

 

KULÜPLER BİRLİĞİN'DEN SPOR YASASINA TEPKİ 

 

 

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Yasanın çeşitli maddelerinin uygulamada sıkıntılara neden olacağına dikkat çekilen açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Meclis görüşmeleri sırasında kulüp başkanlarına yönelik söylediği sözlere de tepki gösterildi.

 

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Spor camiasının yakından takip ettiği yüce meclisimizde görüşülmekte olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası ile ilgili olarak öncelikle bilinmesi gerekir ki geçmişte kulüp yönetimlerinin zaafları yanında Türk futbolunda amir kurumların görevleri olan gerekli denetimleri yapmaması ve dolayısıyla yaptırımları uygulamaması sebebiyle içinde bulunduğu sıkıntılı ortam oluşmuştur. Bu sebeple Süper Lig kulüpleri olarak yasanın gerekliliği ve çıkması hususunda daha evvel de defalarca ifade ettiğimiz gibi hemfikiriz" denildi.

 

'CİDDİ SIKINTI OLUŞTURABİLECEK BAZI MADDELER YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ'

 

BirGün’de yer alan habere göre, yasanın çeşitli maddelerinin uygulamada sıkıntılara neden olacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

"Öyle ki bu yasa çalışmaları başlamadan çok daha evvel Süper Lig kulüpleri olarak bizler kendi iç denetim kararlarımızı alıyor ayrıca finansal fair play çerçevesinde şeffaf yönetim anlayışla idare etme doğrultusunda adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz. Belirtmek isteriz ki söz konusu kanun maddelerinin geneliyle ilgili mutabık olmakla beraber uygulamada ciddi sıkıntılar oluşturabilecek bazı maddelerdeki endişelerimizin önemle değerlendirilmesi gerektiğini sürecin başından beri olduğu gibi bugün de ısrarla dile getiriyoruz. Şöyle ki futbol kulüpleri zaten TFF, UEFA, FIFA'nın doğrudan ve dolaylı denetimi altında faaliyet göstermektedir. SPK mevzuatına tabi kulüplerde ise ayrıca SPK denetimi vardır.

 

Denetim ve Beyanname Usulü başlıklı 13. madde futbolu yöneten uluslararası kurumların şartı da olan özerkliğe tehdit oluşturmayacak şekilde kaleme alınmalıdır. Kulüpler Birliği olarak bütçe ve harcama ilkeleri ile ilgili olarak çok açık ve keskin bir düzenleme yapılması gerekliliğini anlıyor ve destekliyoruz. Ancak taslaktaki 20. madde kulüplerin halihazırdaki borç ve faiz yükü göz önüne alındığında soruna çare olmaktan ziyade finansal sorunların çözümünü çıkmaza sokacak niteliktedir. Mevcut madde borçlanmaya değil finansman sağlamak amacıyla kullanılan temlik gibi araçlara odaklanmış ayrıca borçlanma gibi hukuki ve mali anlamları değişken ifadeler net şekilde tanımlanmamıştır."

 

'FİNANSAL SAPMALAR GÖZ ARDI EDİLDİ'

 

Olağanüstü durumlarda finansal sapmaların göz ardı edildiğine yer verilen açıklamada, "Üstelik kulüplerin bütçeledikleri gelirlerinin pandemi, savaş, ekonomik krizler, yayın gelirlerindeki indirimler gibi elde olmayan sebeplerle finansal sapmalara sebep olabileceği göz ardı edilmiştir. Ceza Hükümleri ve Soruşturma Usulü başlıklı 47. maddede asıl amaç doğru yönetim ve kulüplerin mali istikrarı ise diğer bazı yasalarda olduğu şekilde zararın tazminine bağlı ceza indirimleri getirilmeli, özetle zararın tazmini özendirilmelidir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan finansal yapılandırma sözleşmelerine konu ana para borcu kanundan istisna tutulduğu gibi aynı sözleşmelere konu faiz, kur farkları ve eski yapılmış sözleşmelerin denk bütçe hesaplarında da istisna tutulmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulları ile ilgili olarak 27 Temmuz 2021 tarihli genel kurulda tüm paydaşların oy birliği ile aldığı ve bu kurulların yine genel kurul tarafından seçilmesini düzenleyen statü değişikliğinin korunması, UEFA ve FIFA normları doğrultusunda elzemdir" denildi.

 

SAFFET SANCAKLI'NIN SÖZLERİNE TEPKİ: HAKSIZ VE ASLA KABUL EDİLMEYECEK İFADELER

 

Yasanın mevcut haliyle uluslararası statülere aykırılık teşkil edebileceğinin belirtildiği açıklamada, "Hissedarlık Yapısı başlıklı 15. madde ile maalesef spora kaynak sağlanması bakımından çok faydalı olabilecek yatırımcı girişini cazip hale getirilmek yerine engellenmektedir. Çıkacak yasanın bu haliyle uluslararası statülere aykırılık teşkil edebileceği endişesini taşımaktayız. Bu konu ile ilgili UEFA ile yapılması gereken istişarelerde herhangi bir eksiklik olmaması elzemdir. Tüm bu eksikliklere ek olarak kanun teklifinin yüce mecliste görüşülmesi sırasında kanun teklifi lehine söz alan bir milletvekilinin, kulüplerimizin yöneticileri hakkında söylediği haksız ve asla kabul edilmeyecek ifade ve tanımlamalar sebebiyle kulüplerimizin yöneticilerinin söz konusu milletvekilinin bu konuşmasından ötürü özür dilemesini beklediğinin bilinmesini istemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

 

SAFFET SANCAKLI NE DEMİŞTİ?

 

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Spor Yasası Teklifi ile ilgili Meclis Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunmuş, şu ifadeleri kullanmıştı:

 

"Eğer altyapı ile uğraşmayan oyuncu yetiştirmeyen kimse orada yöneticilik yapamayacak. Başkanlık yapamayacak. Çünkü beceremeyecek. Bu arkadaşlara buradan söyleyeyim diyorlar ki siz bu yasayı çıkarırsanız eğer yönetecek adam bulamazsınız. Başkan ve yönetici bak bu Türk milletine saygısızlık yapmayın. Buradan hepinize söylüyorum, Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adam yok. Bir siz mi şereflisiniz?"